Hírek

2018-03-29

Békés, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves munkatársunknak!

 


2018-03-23

Küldöttgyűlés időpontváltozás - 2018. április 5., csütörtök 10 óra

Kedves Küldöttgyűlési Tagok!

Sajnálattal tájékoztatlak benneteket, hogy a küldöttgyűlés időpontját módosítanunk kellett egy számomra lemondhatatlan program miatt.

Az új időpont: 2018. április 5., csütörtök 10 óra, melyre tisztelettel várunk.

Helyszín:  Bölcsőde Múzeum, 1083 Bp., Nagytemplom u. 3.

Napirend:         

 • Új küldöttek kooptálása
 • Beszámoló Egyesületünk 2017. évi költségvetéséről
 • A 2018. évi költségvetés tervezete
 • Szavazás az Akócsi Ágnes Díj odaítéléséről
 • Beszámoló a módszertani feladatellátásról
 • Aktualitások

A mai napig tíz írásbeli javaslat érkezett be Akócsi Ágnes Díjra. Még 2018. március 28-ig van lehetőség elküldeni további javaslatokat. A beérkezett javaslatokat a küldöttgyűlés előtt, elektronikus úton mindenkinek továbbítjuk.

Részvételi szándékodra vonatkozó visszajelzésedet március 28-ig várjuk, e-mailen vagy telefonon!

Megjelenésedre feltétlenül számítok!

Budapest, 2018.03.21.

Üdvözlettel:

MBE elnöksége nevében

Hegedűsné Végvári Katalin                                                   

elnök


2018-03-20

Bölcsőde Múzeum DVD  A magyarországi bölcsődék története - címmel.

A Bölcsődei Múzeum 2017-ben volt 15 éves, ebből az alkalomból készítettek egy filmet a múzeumról, A magyarországi bölcsődék története - címmel.

A bölcsődei területről az elmúlt másfél évtizedben sok szakember még nem jutott el a múzeumba, nem tudta meglátogatni.  A film ezt pótolhatja, mely bepillantást nyújt a múzeum anyagába.

A DVD megvásárlásával támogatjátok a Bölcsődei Múzeum működését, fejlesztését.

Kérünk Benneteket, legalább bölcsődénként vásároljatok a filmből, és tegyétek lehetővé, hogy a dolgozók megismerhessék. A Bölcsődei Múzeum Alapítvány kiadványát, kérjük népszerűsíteni a területen a dolgozók körében is.

Bölcsődei film

Kérjük, e-mailben jelezzétek a megrendeléseket a mellékelt megrendelő pontos, olvasható kitöltésével: vokony.eva.0418@gmail.com

Vokony Éva 06 30 859 9903 telefonszámon lehet érdeklődni a megrendeléseket a mellékelt megrendelő pontos megvásárlásával kapcsolatban.

1 db DVD ára 10 000Ft (alanyi adómentes). + postaköltség

A fizetés módja történhet átutalással, vagy készpénzesen, melyről számlát adunk.          

A budapesti, és a pest megyei megrendelőknek lehetőségük van személyesen is megvásárolni a filmet a Bölcsőde Múzeumba 2018. március 7,21., április 04,18., május.09,23-án, 10-13 óráig.

Bölcsődei Múzeum Alapítvány  - 1083 Budapest, Nagytemplom u. 3.

Számlaszáma: 11708001-20540072

Adószáma: 18178199-1-42

Köszönettel:

Budapest, 2018.03.05.

Scheer Ferencné Kuratórium elnöke                           Vokony Éva  Kuratórium titkára 

 Tel: 06-20-927-8841                                                                   Tel: 06-30-859-9903

 E-mail: eva.scheer@t-online.hu                                  E-mail:vokony.eva.0418@gmail.com


2018-03-20

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata, segítése és a gondozó, nevelő nyelvi igényessége című kisgyermeknevelőknek szóló továbbképzés részletes leírása - (T-05-126/2016, 40 óra, 35 000 Ft/fő, 50 pont)

(Dr. N. Fodorné Láncz Éva pedagógus)

A tanfolyam kettős arcú,

 1. egyrészről a résztvevők nyelvi tudását hivatott bővíteni, a nyelvművelő, beszédművelő és a kommunikációt érintő anyagrész által a nyelvi igényességet kívánja előtérbe helyezni bizonyítván, hogy a kisgyermeknevelésben alapvető fontosságú e tényező, hiszen a nevelő alapvető nyelvi minta a gyermek számára, s a gondozáson túlmenően (nyelvi) nevelési feladatokat is ellát.
  1. Az igényes, nyelvileg helyes megszólalás, a hangok jó artikulációja, helyes képzése, a beszédfonetikai eszközhasználat és egyéb nem verbális kommunikációs jelek használata kiemelten fontos e munkaterületen, hiszen a gyermek a nyelvi világot (is) leginkább utánzással tanulja meg.
 1. Másrészről a továbbképzés nem csak a kisgyermeknevelő nyelvi folyamatait, hanem a gyermek anyanyelv-elsajátítását kívánja megismertetni nagy hangsúlyt fektetve az utóbbi évek kutatásait feldolgozó szakirodalmakra.
  1. Olyan beszédértési, beszédprodukciós elveket dolgozunk fel, amelyeket szem előtt tartva hozzásegíthetjük a gyermeket a kiegyensúlyozott anyanyelv-elsajátításhoz, az esetleges problémák elkerüléséhez.
  2. S mivel napjaink társadalmában rohamosan nő a nyelvelsajátítási zavarral küzdő gyermekek száma, a továbbképzés segítséget nyújt az esetleges anyanyelv-elsajátítási zavarok felismerésében. Tanfolyamunk feltárja a nevelők lehetőségeit arra nézve, hogy miként tudnak játékos beszédfejlesztések által megelőzni vagy kezelni bizonyos problémákat. A résztvevők megismerik a beszédfejlesztő gyakorlatok összeállításának módszereit, a kivitelezés lépéseit.
  3. A tanfolyamon a korai idegen nyelv bevezetését célzó törekvéseket is megvizsgáljuk, támpontot adunk arra nézve, hogy mikor érdemes bevezetni a második nyelv elsajátítását.

 A továbbképzésen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy használható tudást adjunk át, azaz a megismert elméleti anyag a gyakorlatban is véghezvihető legyen.

A témákat minden alkalommal a kisgyermeknevelői egyéni tapasztalattal egészítjük ki, videó- és hanganyagok bevonásával szeretnénk érthetőbbé és színesebbé tenni.

A továbbképzést Dr. N. Fodorné Láncz Éva magyar nyelv és irodalom szakos tanár vezeti, a felsőfokú csecsemő- és kisgyermeknevelő egyetemi szakon az anyanyelv-elsajátítás témakör kidolgozója, ELTE TÓK.

A továbbképzésen egy vagy két meghívott nyelvész előadó (Dr. N. Fodor János egyetemi adjunktus, ELTE BTK és Dr. Szentgyörgyi Rudolf, egyetemi adjunktus, ELTE BTK) tart egy-egy órás előadást.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Dr. N. Fodorné Láncz Éva

lanczeva@gmail.com

+36 70 426 4934


2018-03-06

Pedagógus életpálya – minősítés Keskenyné Péntek Ágnes  - Mesterpedagógus Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő.

Ebben az évben több bölcsődei szakember vesz részt pedagógusminősítési eljárásban. Ennek kapcsán szeretném az eljárás néhány fontos elemére felhívni a figyelmet annak érdekében, hogy a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikeres, a minősítés napja jól előkészített legyen és valóban a Pedagógusról szóljon.

A minősítés során a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazzák a különböző minőségi fokozatokba való besorolással, a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. A minősítővizsgán a gyakornoknak, a minősítési eljárás során a pedagógusnak mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. (Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Negyedik, javított változat)

A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le, amely három főből áll.  (forrás: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Negyedik, javított változat 28. – 29. oldal)

Elnök:

 Az Oktatási Hivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.

Tagjai:

 1. az Oktatási Hivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt (szakos szakértő)
 2. a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott vezetői, magasabb vezetői megbízással rendelkező, vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott (intézményi delegált)

Az intézményvezetőide értve a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény vezetőjét is – minősítési eljárása esetében az intézményi delegált helyett az Oktatási Hivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben vett részt és rendelkezik legalább 5 éves vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal.

Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó kijelölheti képviselőjét, aki véleményezési joggal részt vehet az óra- vagy foglalkozáslátogatáson és a portfólióvédésen.

A gyakornok minősítővizsgája esetében az óra-, foglalkozás látogatásán és megbeszélésén a mentor is részt vehet.

Amennyiben kirendelésre kerül az OH által, a minősítésen jelen lehet a minőségbiztosítási auditor, aki a minősítési folyamat ellenőrzését végzi.

Fontos megjegyezni, hogy a minősítőbizottság tagjai a minősítővizsga/minősítési eljárás során egyenrangú szakértők: különböző feladattal megbízva, de közös felelősséggel végzik a munkájukat.

 A minősítővizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzéséhez szükséges minősítési eljárás lépései: a portfólió elkészítése és feltöltése, a portfólió előzetes értékelése - amelyet a minősítő bizottság tagjai végeznek-, kisgyermeknevelő esetében a tevékenységlátogatás és annak megbeszélése, bölcsődevezető, szaktanácsadó, pszichológus, gyógypedagógus esetében az értékelési interjú, a szakos szakértő értékelése. Ezt követi a portfólióvédés lebonyolítása, ennek során a feltöltött portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a megválaszolása, szakmai beszélgetés. Majd végül a jegyzőkönyvek elkészítése, feltöltése, végleges értékelés.

Mit is jelent ez?

A minősítőbizottság tagjai áttekintik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót, részt vesznek az e-portfólió védésén  összesítik az órák/foglalkozások tapasztalatait . Majd az adatok alapján egyénileg értékelik a pedagógus kompetenciáit. Ezt követően egyeztetik az egyéni tapasztalatokat, és véglegesítik az egyéni értékelést. Az online felületen megjelenik a kompetenciák súlyozott értéke, melyet az értékelt pedagógus és a munkáltatója is megismer.

(Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Negyedik, javított változat 48. oldal)

Hasznos tanácsok:

„A portfólió teljes értékelése a portfólióhoz kapcsolódó portfólióvédésen történő személyes megbeszélésből származik.” (Falus Iván)

A minősítés napja ünnep az érintett Pedagógusnak, ezért a szakmai beszélgetéshez, portfólióvédéshez számára ismerős, nyugodt helyszínt kell kialakítani. Technikai feltételek is legyenek meg a védéshez és jegyzőkönyvek feltöltéséhez. Ez utóbbihoz szkennelési lehetőség és iktatószám biztosítása is szükséges. Fontos megjegyezni azt is, hogy ölben tartva a laptopot nem lehet hitelesen portfóliót védeni.

Kiemelném még, hogy a minősítés napja  a Pedagógusról, és nem az intézményéről, az intézmény vezetőjéről szól. Ezért nem etikus elvenni tőle a főszerepet! A minősítés alkalom arra, hogy a Pedagógus önbecsülésében megerősödjön, visszajelzést kapjon szakmai fejlődéséről. A minősítés szereplői nem versenghetnek egymással.

Ennek érdekében szigorú eljárásrend szabályozza a folyamatot. Az ebben foglaltak alapján az Elnök veszi fel a kapcsolatot az intézménnyel, egyeztet a látogatás menetéről, elkészíti annak forgatókönyvét, amelyet megküld a Pedagógusnak és a bizottság tagjainak.

Az intézményi delegált fontos feladata a portfólió előzetes értékelése. Ehhez rendelkeznie kell validációval, hogy hozzáférjen a portfólióhoz. Ezért regisztrálnia kell az Oktatási Hivatal honlapján, hogy Látogató típusú belépéssel a saját oldalra jusson el.

Ugyanis az információk és a hozzáférés csak abban az esetben jelennek meg a felületen, amennyiben a felhasználó az intézményi alkalmazott szerepét az Alapadatok menüpontban elhelyezett validációs funkciókkal megerősíti.

(https://www.oktatas.hu/sajatoldal/alapadatok)

A Bizottság menüpont

A szakértők és az intézményi delegáltak ebben a menüpontban tájékozódhatnak a pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel és a pedagógusminősítési eljárásokkal kapcsolatos feladatokról.

Figyelem! Az alábbi funkciók kizárólag abban az esetben érhetők el, ha az Alapadatok menüpontban sikeresen elvégezte a KIR/Oktatás validációt. A validáció elvégzéséhez a Tájékoztató menüpontban talál segítséget.

(https://www.oktatas.hu/sajatoldal/bizottsag)

Az intézmény vezetőjének feladatai:

Pedagógus felkészülésének támogatásával indul, majd segíti a sikeres minősítést. Így gondoskodik a megfelelő helyszínről és szükséges eszközökről, a látogatási napon fogadja a minősítőbizottság tagjait. Amennyiben intézményi delegáltként a bizottság tagja, a tevékenység megfigyelést követő beszélgetésen, értékelési interjút követően empatikusan, értő figyelemmel hallgatja kollégáját, valamint a tevékenységlátogatáson vagy az értékelési interjún látottakról/hallottakról véleményt nyilvánít. Magatartásával, kommunikációjával hozzájárul ennek az eseménynek a méltóságához. A nap lezárásaként megbeszéli kollégájával a napot, teret ad érzéseinek kifejezéséhez, megosztásához.

További információk:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/bolcsode.pdf

http://www.magyarbolcsodek.hu/oktatasi_lehetosegek/szakirodalom/jegyzetek


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete