Hírek

2018-03-06

Pedagógus életpálya – minősítés Keskenyné Péntek Ágnes  - Mesterpedagógus Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő.

Ebben az évben több bölcsődei szakember vesz részt pedagógusminősítési eljárásban. Ennek kapcsán szeretném az eljárás néhány fontos elemére felhívni a figyelmet annak érdekében, hogy a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikeres, a minősítés napja jól előkészített legyen és valóban a Pedagógusról szóljon.

A minősítés során a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazzák a különböző minőségi fokozatokba való besorolással, a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. A minősítővizsgán a gyakornoknak, a minősítési eljárás során a pedagógusnak mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. (Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Negyedik, javított változat)

A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le, amely három főből áll.  (forrás: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Negyedik, javított változat 28. – 29. oldal)

Elnök:

 Az Oktatási Hivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.

Tagjai:

  1. az Oktatási Hivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt (szakos szakértő)
  2. a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott vezetői, magasabb vezetői megbízással rendelkező, vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott (intézményi delegált)

Az intézményvezetőide értve a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény vezetőjét is – minősítési eljárása esetében az intézményi delegált helyett az Oktatási Hivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben vett részt és rendelkezik legalább 5 éves vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal.

Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó kijelölheti képviselőjét, aki véleményezési joggal részt vehet az óra- vagy foglalkozáslátogatáson és a portfólióvédésen.

A gyakornok minősítővizsgája esetében az óra-, foglalkozás látogatásán és megbeszélésén a mentor is részt vehet.

Amennyiben kirendelésre kerül az OH által, a minősítésen jelen lehet a minőségbiztosítási auditor, aki a minősítési folyamat ellenőrzését végzi.

Fontos megjegyezni, hogy a minősítőbizottság tagjai a minősítővizsga/minősítési eljárás során egyenrangú szakértők: különböző feladattal megbízva, de közös felelősséggel végzik a munkájukat.

 A minősítővizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzéséhez szükséges minősítési eljárás lépései: a portfólió elkészítése és feltöltése, a portfólió előzetes értékelése - amelyet a minősítő bizottság tagjai végeznek-, kisgyermeknevelő esetében a tevékenységlátogatás és annak megbeszélése, bölcsődevezető, szaktanácsadó, pszichológus, gyógypedagógus esetében az értékelési interjú, a szakos szakértő értékelése. Ezt követi a portfólióvédés lebonyolítása, ennek során a feltöltött portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a megválaszolása, szakmai beszélgetés. Majd végül a jegyzőkönyvek elkészítése, feltöltése, végleges értékelés.

Mit is jelent ez?

A minősítőbizottság tagjai áttekintik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót, részt vesznek az e-portfólió védésén  összesítik az órák/foglalkozások tapasztalatait . Majd az adatok alapján egyénileg értékelik a pedagógus kompetenciáit. Ezt követően egyeztetik az egyéni tapasztalatokat, és véglegesítik az egyéni értékelést. Az online felületen megjelenik a kompetenciák súlyozott értéke, melyet az értékelt pedagógus és a munkáltatója is megismer.

(Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Negyedik, javított változat 48. oldal)

Hasznos tanácsok:

„A portfólió teljes értékelése a portfólióhoz kapcsolódó portfólióvédésen történő személyes megbeszélésből származik.” (Falus Iván)

A minősítés napja ünnep az érintett Pedagógusnak, ezért a szakmai beszélgetéshez, portfólióvédéshez számára ismerős, nyugodt helyszínt kell kialakítani. Technikai feltételek is legyenek meg a védéshez és jegyzőkönyvek feltöltéséhez. Ez utóbbihoz szkennelési lehetőség és iktatószám biztosítása is szükséges. Fontos megjegyezni azt is, hogy ölben tartva a laptopot nem lehet hitelesen portfóliót védeni.

Kiemelném még, hogy a minősítés napja  a Pedagógusról, és nem az intézményéről, az intézmény vezetőjéről szól. Ezért nem etikus elvenni tőle a főszerepet! A minősítés alkalom arra, hogy a Pedagógus önbecsülésében megerősödjön, visszajelzést kapjon szakmai fejlődéséről. A minősítés szereplői nem versenghetnek egymással.

Ennek érdekében szigorú eljárásrend szabályozza a folyamatot. Az ebben foglaltak alapján az Elnök veszi fel a kapcsolatot az intézménnyel, egyeztet a látogatás menetéről, elkészíti annak forgatókönyvét, amelyet megküld a Pedagógusnak és a bizottság tagjainak.

Az intézményi delegált fontos feladata a portfólió előzetes értékelése. Ehhez rendelkeznie kell validációval, hogy hozzáférjen a portfólióhoz. Ezért regisztrálnia kell az Oktatási Hivatal honlapján, hogy Látogató típusú belépéssel a saját oldalra jusson el.

Ugyanis az információk és a hozzáférés csak abban az esetben jelennek meg a felületen, amennyiben a felhasználó az intézményi alkalmazott szerepét az Alapadatok menüpontban elhelyezett validációs funkciókkal megerősíti.

(https://www.oktatas.hu/sajatoldal/alapadatok)

A Bizottság menüpont

A szakértők és az intézményi delegáltak ebben a menüpontban tájékozódhatnak a pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel és a pedagógusminősítési eljárásokkal kapcsolatos feladatokról.

Figyelem! Az alábbi funkciók kizárólag abban az esetben érhetők el, ha az Alapadatok menüpontban sikeresen elvégezte a KIR/Oktatás validációt. A validáció elvégzéséhez a Tájékoztató menüpontban talál segítséget.

(https://www.oktatas.hu/sajatoldal/bizottsag)

Az intézmény vezetőjének feladatai:

Pedagógus felkészülésének támogatásával indul, majd segíti a sikeres minősítést. Így gondoskodik a megfelelő helyszínről és szükséges eszközökről, a látogatási napon fogadja a minősítőbizottság tagjait. Amennyiben intézményi delegáltként a bizottság tagja, a tevékenység megfigyelést követő beszélgetésen, értékelési interjút követően empatikusan, értő figyelemmel hallgatja kollégáját, valamint a tevékenységlátogatáson vagy az értékelési interjún látottakról/hallottakról véleményt nyilvánít. Magatartásával, kommunikációjával hozzájárul ennek az eseménynek a méltóságához. A nap lezárásaként megbeszéli kollégájával a napot, teret ad érzéseinek kifejezéséhez, megosztásához.

További információk:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/bolcsode.pdf

http://www.magyarbolcsodek.hu/oktatasi_lehetosegek/szakirodalom/jegyzetek


2018-03-06

Pedagógus továbbképzés

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar a 0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakkal gyarapodott, a melyet bölcsődében dolgozó szakembereknek akkreditáltattak.

   Jelentkezési kódszám

 0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása területen pedagógus-

 szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 

 Új szak indítása

  1.9.

  4 félév vagy két félév

 

Célcsoport: Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok (korábban főiskolai képzések) valamelyikén szerzett oklevél.

A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rendszerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézményeket.

A szakirányú képzés célja: a 0-3 éves korosztály nevelésének, gondozásának minőségi megvalósítására és minőségi szakmai-módszertani fejlesztésére való felkészítés.

Képzés tartalma

 

    Kötelező ismeretkörök

    I-II. félév

 

Választható ismeretkörök

III-IV. félév

Vezetési ismeretek

Tartalmi és módszertani megújulás a kisgyermekek nevelésében

Közigazgatási, jogi és államházt. ism.

Kisgyermekkor fejlődéslélektana

Minőségfejlesztési alapismeretek

Gyermek-gyermek, gyermek - felnőtt kapcsolatainak formálása

Pedagógus szerepek, pedagógus etika

A gyermekek fejlődésének nyomon követése

Esélyegyenlőség és együttműködés

Megfigyelés– nevelés – fejlesztés

Szervezetfejlesztés

Inkluzív nevelés

Pedagógiai kutatásmódszertan

Játékpedagógia

Tanügy-igazgatási ismeretek

Művészetek eszközeivel nevelő bölcsődék pedagógiája

Andragógia

Zenei szituációk és zenehallgatás tervezése bölcsődében

Multikulturális nevelés

Kisgyermeknevelő szakmai kompetenciáinak fejlesztése

Európai Uniós ismeretek

A bölcsőde irányítása, tartalmi munkájának fejlesztése

Sajátos igényű gyerekek pedagógiája és pszichológiája

Az intézmények szervezete, működése, kapcsolatrendszere

Kommunikációs technikák

Bölcsődei egészségvédelem, gyermekvédelem

A szakirányú képzés felelőse:

Dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár, dékán

Sajátos pedagógiai, pszichológiai módszereket igénylő gyermekek nevelése

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2018. augusztus 21. (lásd az 5-6. oldalon)

A felvétel feltétele: főiskolai képzések valamelyikén szerzett oklevél. szakképzettséget igazoló diploma

Részvételi díja: 110 000 Ft/fő/félév

 

Bővebb információ a csatolt továbbképzési ajánlatban.


2018-03-06

Segédanyag -  A Szociális Ágazati Portálon megjelent a Segédanyag a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet mellékleteinek kitöltéséhez a 2018-as jogszabályváltozások alapján

A szakmai anyag egyik fontos információja, hogy „a rendelet 2. számú melléklete nem azonos a vezetőképzésre való jelentkezéssel, az kizárólag a működési nyilvántartásban használható nyomtatvány. A képzésekre történő jelentkezést a Semmelweis Egyetem részére kell megküldeni.” 

További információk:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/141326


2018-03-06

Fontos információ jelenleg OKJ-s (54 761 02) képzésben tanulmányokat folytató leendő kisgyermeknevelőknek

A szakképzést záró szakmai vizsga egyik fontos eleme az írásbeli vizsga.  Erre a legnehezebb felkészülni, mivel a feladatsor kérdései a tananyag bármely részét érinthetik. A szóbeli tételek megtanulása segítséget jelenthet a felkészülésben, de emellett a sikeres és eredményes vizsgázáshoz jelentősen hozzájárul a feladatlap kitöltésének gyakorlása is.

Ehhez ad most lehetőséget a Szociális Ágazati Portálon megjelent Tájékoztatás minta Kisgyermekgondozó, -nevelő írásbeli feladatlapokról.

A minta írásbeli feladatlap mellett a javítási-értékelési útmutató is elérhető az alábbi linken:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/141224


2018-03-01

Az Oktatási Hivatal oldalán megjelent a közlemény a 2019. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való feltétel különös feltételeiről!
Az emberi erőforrások minisztere közleményben meghatározta a 2019. évi pedagógusminősítés keretszámát és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeit. A jövő évi minősítési eljárásra 35 000-en jelentkezhetnek.
A minősítésre jelentkezők az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél adhatják le az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető jelentkezési lapot 2018. március 31-ig. A jelentkezőknek a jogszabályi feltételeket is március 31-ig kell teljesíteniük. Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2018. június 30-ig értesíti az érintetteket a döntésről. A portfóliók elkészítésének határideje 2018. november 25.
Azok a jelentkezők, akiknek nem kötelező részt venniük a 2019. évi eljárásban, de a minősítési eljárásba jelentkezve bekerültek az éves minősítési tervbe, a védést megelőző napig visszaléphetnek a részvételtől.
A miniszteri közlemény és további információ a pedagógusminősítésről az oktatas.hu honlapon olvasható.


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete