A Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja 2020.

Játék a bölcsődében 2003

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai

Javaslat óvodába integrált bölcsődei csoport kialakítására

A szakmai munka ellenőrzésének szempontjai 1991

Kisgyermekkori nevelés módszertana 2015

Bölcsődei adaptáció. Korai fejlesztés törvényi szabályozása 2003
Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához 1989 SNI gyermekek ellátásához régi módszertani levél 1991
Felszerelés jegyzék VI. bölcsődék 1984 Szociális képzések gyakorlata 2009 
Folyamatos napirend a bölcsődében 1981  

 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja - 2017

 A Bölcsődei nevelés-gondozás országos célja, hogy keretet adjon a Magyarországon működő bölcsődei ellátást biztosító intézményben, szolgáltatásban folyó szakmai munkának. Az Alapprogram tartalma és szemlélete összhangban van Magyarország Alaptörvényével, a 3 év alatti korosztály ellátására és nevelésére-gondozására vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, a bölcsődei ellátás keretében végzett nevelés (a továbbiakban: bölcsődei nevelés) hagyományaival, felhalmozott értékeivel, a nemzeti sajátosságokkal, a legújabb koragyermekkori kutatások eredményeivel. Tovább a letöltéshez.

 

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetestől - 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig tovább gondozható a bölcsődében. (1997. XXXI. tv. 42. § (1))

A bölcsőde végezheti a sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását is a gyermek 6 éves koráig. Tovább a letöltéshez.

 

A szakmai munka ellenőrzésének szempontjai 1991

Az ellenőrzés módszere a struktúra és funkció egységéné alapszik. A bölcsődei hálózat felépítményrendszere adja a strukturálódást, az egyes szerkezeti tagolódásokat – és az ahhoz kapcsolódó feldatokat.

A fokozatok egymásra épülése, a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása, azok ellenőrzése adja az összképet a bölcsődék helyes vagy hiányos működéséről. Csak a jól szervezett, egységet alkotó rendszer tekinthető át kellőképpen, ellenőrizhető, és csak az ilyen rendszer tehet eleget a követelményeknek. Tovább a letöltéshez.

 

Bölcsődei adaptáció.

A csecsemő és a kisgyermek számára a személyi és a tárgyi környezet állandósága adja a nyugalmat és a biztonságot, ami egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele. A gyermek természetes környezete a család. Tovább a letöltéshez.

 

Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához 1989

Miért fontos a családlátogatás?

A családlátogatás elsősorban a családdal való kapcsolatfelvétel és a gyermekkel való megismerkedés, másodsorban a családról való információszerzés miatt fontos. Az otthoni környezetben a gyermek közvetlenül, természetes módon viselkedik, az itt szerzett benyomások a gyermekkel való bánásmódról segíthetnek bennünket abban, hogy a későbbiekben a gyermek egyéniségéhez szabott gondozó – nevelő módszereket alkalmazzunk. Tovább a letöltéshez.

 

Felszerelés jegyzék VI. bölcsődék 1984

A felszerelési jegyzék tartalma és szerkezete igyekszik alkalmazkodni a bölcsőde jellegéhez. A bölcsőde programja meghatározó tényező mind a beszerzendő felszerelés mennyiségére, mind minőségére vonatkozóan. Az egészségügyi követelmények mellett az intézmény pedagógiai és családot pótló funkcióját is figyelembe vettük.

Külön kiemelnénk a rugalmasságot, ami az életkori csoportok (csecsemő, tipegő, nagy-csoport) összeállításban jelentkezik. Tovább a letöltéshez.

 

Folyamatos napirend a bölcsődében 1981

Az otthon nevelkedő csecsemőt élete első hónapjaiban általában anyja gondozza. Egymásra hatva, kölcsönösen alakítják ki napirendjüket, - legharmonikusabban úgy, hogy a csecsemő megtanulja szükségleteit jelezni, az anya megtanulja a jelzések jelentését és a kielégítés módját. A csecsemő fiziológiai szükségletei az élet biológiai ritmusát követve egy - egy napon belül általában szabályos   rendszerességgel lépnek   fel, ezért alapvető követelmény, hogy a szükségletek   kielégítése   is   ezt   a   ritmust   követve, állandó   rendszerességgel   történjék.

Harmonikus körülmények között így alakul ki a csecsemő és az anya napirendje.  Az élet ritmusa   által meghatározott, szabályosan betartott napirend nemcsak a csecsemő szükségleteinek rendszeres kielégítését biztosítja.  A helyes ritmusú, szabályos napirend megkönnyíti a gyermek számára a megszokást, az alkalmazkodást, fokozza biztonságérzetét és nyugalmát. Tovább a letöltéshez.

 

Játék a bölcsődében - 2003

A módszertani levél célja, hogy útmutatást adjon a gyermekek játékáról, a játéknak a fejlődésben betöltött szerepéről, valamint a kisgyermek nevelőnek a gyermekek játékával kapcsolatos feladatairól. Továbbá, hogy segítse a kisgyermek nevelők  korszerű ismereteik és szemléletük legyen a gyermekek játékával kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint konkrét helyezetek kreatív megoldásához. Tovább a letöltéshez.

 

Javaslat óvodába integrált bölcsődei csoport kialakítására

Készítette: Kovácsné Bárány Ildikó, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály, 2008.

Napjainkban jelentős változások zajlanak a napközbeni kisgyermekellátás területén. Ezeket a változásokat részint a férőhelyszámok növelésére tett kísérletek, részint pedig a családok igényeihez való differenciáltabb igazodásra törekvések indukálják. Egyre gyakoribb, hogy az iskoláskor előtti korosztály nevelését-gondozását egyazon intézmény látja el, amely esetenként speciális szakmai elképzelések alapján valósul meg (pl. családi napközi), más esetben pedig „egyszerűen” a napközbeni ellátás keretében (pl. óvodában működő bölcsődei csoport). A bölcsődei csoportokat is működtető óvodák (továbbiakban: közös intézmények) jogi és a szakmai szabályozása azonban gyakran hiányos, hézagos. Jelen tanulmányunkban összefoglaljuk az együttnevelés legfontosabb elvi és gyakorlati vonatkozásait, a döntéshozó és a döntéseket megvalósító szakemberek munkájának segítése érdekében. A nevezett cél mellett kiemelt hangsúlyt kap az azon településeken élő gyermekek ellátására irányuló törekvés, ahol jelenleg semmilyen napközbeni ellátás nem működik, és a szegénycsaládok gyermekeinek ellátására irányuló törekvés. Tovább a letöltéshez.

 

Kisgyermekkori nevelés módszertana

Dolgok, jelek, jelzések óceánja vesz körül bennünket. Felnőttként, ha akarjuk, faggatjuk értelmüket, de megtehetjük, hogy pusztán a megszokások, reflexek szerint használjuk ezeket. A gyermek számára viszont az első szavak tanulásával kezdődik a világ megismerése, az anyanyelv elsajátításával magáévá teszi nyelvközössége észjárását, próbálkozik szavakba fordítani gondolat- és érzésvilágát. Tovább a letöltéshez.

 

A kora fejlesztés törvényi szabályozása

A fogyatékos gyermekek - különösen az értelmi sérült kisgyermekek - korai fejlesztésének megszervezésében és fejlesztés megvalósításában nagy szerepet játszottak az országban létesült szakértői bizottságok. A bizottságok ún. áthelyező bizottságok néven alakulta meg  az 1974-75-ös tanévben. Tovább a letöltéshez.

 

SNI gyermekek ellátásához régi módszertani levél

Mindmáig megoldatlan családi probléma, hogy a családjukban élő 0-6 éves korú fogyatékos gyermekek számára hazánkban nincs széles körben igénybe vehető intézményes gondozási-nevelési lehetőség. Tovább a letöltéshez.

 

Szociális képzések gyakorlata

A csecsemő— és kisgyermeknevelő—gondozó képzés olyan felsőfokú szakképzés, amely felkészíti a hallgatókat arra, hogy a megfelelő készségek, elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek legyenek a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszerűen nevelni, gondozni a 0—3 éves korú gyermekeket, nevelési—gondozási tanácsokkal segíteni a 0—3 éves korú gyermekeket nevelő családokat, valamint részt venni a sajátos nevelési igényű, 0—6 éves korú gyermekek nevelésében, gondozásában, korai fejlesztésében.Tovább a letöltéshez.

 

 

 

 

 

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete