Hírek

2017-03-25

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2017. I. negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.

A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek megfelelően szervezhetők. Bővebben


2017-03-20

„2018. évi pedagógusminősítésről”

A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 39/J. § (1) bekezdése részletezi a pedagógus életpályamodellbe 2016.01.01-jén bekapcsolódó bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek Gyakornok, Pedagógus I. fokozatba történő besorolását:

„(1) Azt a bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett személy), aki 2016. január 1-jén

  1. a) legalább két év, a II. fejezet 2. alcíme szerinti szakmai gyakorlattal (e § alkalmazásában a továbbiakban: gyakorlat) rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába,
  2. b) két évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba

kell besorolni.”

A Rendelet 39/J. § (1) bekezdése alapján az intézményeknek 2016.01.01-jén meg kellett vizsgálni az érintett személyek esetében a szakmai gyakorlati időt. Amennyiben rendelkezett kettő év szakmai gyakorlati idővel az érintett személy, akkor Pedagógus I. fokozatba kellett besorolni. Abban az esetben, ha az érintett személynek meg van a Rendelet 39/J. § (1) a) pontja szerinti két év szakmai gyakorlata, de számára korábban a Kjt. alapján gyakornoki időt kötöttek ki és még nem rendelkezett a Kjt. szerinti három év szakmai gyakorlattal, akkor 2016. január elsején Pedagógus I. fokozatba kellett sorolni.

Amennyiben az érintett személy nem rendelkezett kettő év szakmai gyakorlati idővel, akkor Gyakornok fokozatba kellett besorolni és a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni a következők szerint:

 

  1. január 1-je előtt létesített jogviszonyt az érintett személy

A Rendelet 39/J. § (4) bekezdése részletezi a 2016. január 1-je előtt létesített jogviszonyok (Gykr. hatálybalépése: 2016.01.01.) esetén az érintett személyek gyakornoki idejének megállapítását:

„A Gykr. hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ettől eltérően, ha a Gykr. hatálybalépését megelőzően létesített jogviszonyban, az érintett személy számára a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor gyakornoki időt nem kötöttek ki, részére a Gykr. hatálybalépésekor kell két év gyakornoki időt kikötni és gyakornoki idejére a Kjt. gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. hatálya alá tartozó érintett 15 személyt, ha munkaviszonya a Gykr. hatálybalépése előtt létesült, két év gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

  1. január 1-je előtt létesített jogviszonyt, gyakornoki idő számára kikötésre került:

Amennyiben – 39/J. § (1) bekezdése alapján 2016. január 1-jével Pedagógus I. fokozatba nem sorolható – az érintett személy jogviszonya 2016. január 1-je előtt jött létre és a jogviszony létesítésekor számára gyakornoki időt kötöttek ki, akkor a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni.

  1. 2014.09.02-án jött létre az érintett személy jogviszonya, gyakornoki időt számára kikötöttek:

Az érintett személy számára a jogviszony létrejöttekor három év gyakornoki időt kötöttek ki. Az érintett személy gyakornoki ideje 2017.09.01-jén jár le és a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. január 1-je előtt létesített jogviszonyt, gyakornoki idő számára nem került kikötésre:

Amennyiben – 39/J. § (1) bekezdése alapján 2016. január 1-jével Pedagógus I. fokozatba nem sorolható – a pedagógus munkakörre létesített jogviszonya 2016. január 1-je előtt jött létre és a jogviszony létesítésekor számára gyakornoki idő nem került kikötésre, akkor 2016. január 1-jén kettő év gyakornoki időt kellett számára kikötni és a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni.

  1. 2014.09.02-án jött létre az érintett személy jogviszonya, gyakornoki időt számára nem kötöttek ki:

Az érintett személy számára a jogviszony létrejöttekor gyakornoki időt nem kötöttek ki. Az érintett személy gyakornoki ideje 2017.12.31-én jár le, mivel számára 2016. január 1-jén kettő év gyakornoki időt kellett kikötni. A Kjt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. További részletek


2017-03-20

Felhívjuk minden intézmény figyelmét, hogy az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes közintézmények számára energia-megtakarítási intézkedési terv elkészítését teszi szükségessé!

Az intézkedési terv elkészítéséhez használható mintadokumentum a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal honlapjáról letölthető. Bővebben itt olvashatnak róla! Vagy töltse le az Energiagazdáslkodási intézkedési tervet!


2017-03-17

A klasszikus bölcsődék mellett megjelennek a mini, a munkahelyi, és a családi bölcsődék. Ezekről a változásokról is beszélt március 16-án, csütörtökön, a Városháza Dísztermében rendezett kecskeméti Bölcsődei Tájékoztató Napon Fűrész Tünde, a bölcsődei rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos. Bővebben


2017-03-09

Március 6-án sor került a módszertani feladatok ellátásának ismertetésére. A találkozón részt vett Fűrész Tünde miniszteri biztos, Bárány Ildikó osztályvezető, a megyei kormányhivatalok, a Magyar Bölcsődék Egyesülete, a Macske Egyesülete, és  a felkért bázisintézmények. Elhangzott, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az elkövetkező egy évben, a megelőző és segítői szakértői munkák hatékony működésére, annak érdekében, hogy minőségi kisgyermek nevelés-gondozás legyen hazánkban. Lehetőség nyílik, hogy a szakma közvetlenül kezébe vegye a módszertani feladatok ellátását. Erről bővebben itt olvashat.


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete