Új 5 évre szóló módszertani kijelölés 2018. - 2023. 

Módszertani tanácsadók listája

Bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

Mini bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez

Szakmai ellnőrzés folyamata, formai követelmények

Mószertani szervezet kijelőlése

Szakmai program 2017. február 15.-2018.március 31.

 

Módszertani feladatok ellátása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat a miniszter által kijelölt szervezet látja el. A 4559/2017/NEPGYERMEK iktatószámú dokumentum alapján 2017. február 15-től 2018. március 31-éig a gyermekek napközbeni ellátásai közül a bölcsőde és a mini bölcsődei szolgáltatásokat nyújtó gyermekjóléti intézmények esetén a Magyar Bölcsődék Egyesülete került kijelölésre.

A Kedvezményezett a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek hatósági eljárásában, illetve hatósági ellenőrzése során a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.) 20.§ (2) bekezdése alapján, ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében szakértő kirendelése szükséges, továbbá az Sznyr. 37. § (1) bekezdése szerint, ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges módszertani szakértőként működik közre.

 

Bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

Feljegyzés az……………………………………………….(intézmény neve) szakmai ellenőrzéséről

A szakmai ellenőrzést …………………………… Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály …………………. számú végzése alapján, 2017…………………….-án végezte …………………………………, szakértő.

A szakértői vélemény kialakításánál elsősorban figyelembe vett jogszabályok és dokumentumok:

AZ ELLENŐRZÉS ALÁ VONT INTÉZMÉNY ADATAI:

AZ ELLENŐRZÉS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK:

megfigyelés, interjú, kiscsoportos beszélgetés,adatgyűjtés, dokumentációelemzés kérdőíves felmérés,

I. A bölcsőde adatai

II. A nevelő-GONDOZÓ munka személyi feltételei

1. Személyi állandóság, felmenőrendszer

2. Az egyéni szakmai fejlődés lehetőségei

III. A nevelés-GONDOZÁS tárgyi feltételeinek biztosítása

1,A 15/ 1998 (IV.30.) NM rendelet 11. sz. mellékletében felsorolt felszerelések használata

2, A játszószoba, a gyermekek által használt egyéb helyiségek díszítése

IV. Nevelés-Gondozás

1, A gyermekek folyamatos napirendje és a kisgyermeknevelők munka szervezése

2, A kisgyermeknevelők nevelői magatartása, kommunikációja, felnőtt-gyermek interakciók

a) Étkeztetés

 b) Altatás

c) fürdőszobai gondozás(egyéni tisztálkodás, pelenkázás, WC-használat)

d) Játéktevékenység, tanulás segítése

e) Viselkedésszabályozás, társkapcsolatok

V Kapcsolattartás a szülőkkel, A CSALÁDI NEVELÉS SEGÍTÉSE

1) Közvetlen személyes kapcsolat

2) Közvetett kapcsolat, a szülők tájékoztatása írásban

3) Alapellátáson túli szolgáltatások a családi nevelés támogatására

VI. SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓ

Egészségügyi törzslap, Üzenőfüzet, Fejlődési napló és a Csoportnapló tartalma.

Összegzés: A szakértő általánosan, az intézményre, szolgáltatásra vonatkozó megállapításait összegzi, értékeli a szolgáltatás szakmai színvonalát.

Település, 2017……………………..

                                                                      …………………………………..

Teljes dokumentum letöltése                                                                                

Ugrás a lap tetejére

 

Mini bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

 

Feljegyzés a ....................................... (intézmény neve) szakmai ellenőrzéséről

A szakmai ellenőrzést .....................Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály vagy a  ............. Kormányhivatal  Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya .................számú végzése alapján, 2017........-án végezte ..............szakértő.

A szakértői vélemény kialakításánál elsősorban figyelembe vett jogszabályok és dokumentumok:

 

AZ ELLENŐRZÉS ALÁ VONT INTÉZMÉNY ADATAI:

Az intézmény neve, címe, elérhetősége:

Az intézmény vezetője:

Az intézmény vezetőjének elérhetősége (telefon, e-mail):

 

AZ ELLENŐRZÉS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK:

megfigyelés, interjú, kiscsoportos beszélgetés, adatgyűjtés, dokumentációelemzés, kérdőíves felmérés (ellenőrzés előtti előzetes tájékozódás céljából)

I. A Mini bölcsőde adatai, Dokumentumai

II. A nevelő-GONDOZÓ munka személyi feltételei

1) Személyi állandóság biztosítása

2) Az egyéni szakmai fejlődés lehetőségei

 

III. A nevelés-GONDOZÁS tárgyi feltételeinek biztosítása

 

1. A 15/ 1998 (IV. 30.) NM rendelet 11. sz. mellékletében felsorolt felszerelések használata

 2. A játszószoba, a gyermekek által használt egyéb helyiségek díszítése

 

IV. Nevelés-Gondozás

1. A gyermekek folyamatos napirendje a kisgyermek nevelő és a bölcsődei dajka munka szervezése

 2. A kisgyermeknevelő nevelői magatartása, kommunikációja, felnőtt-gyermek interakciók

 a) Étkeztetés

 b) Altatás

 c) Fürdőszobai gondozás (egyéni tisztálkodás, pelenkázás, WC-használat)

 d) Játéktevékenység, tanulás segítése

e) Viselkedésszabályozás, társkapcsolatok

 3. A bölcsődei dajka kisgyermekellátáshoz kapcsolódó feladatainak jellemzői

           

V. Kapcsolattartás a szülőkkel, A CSALÁDI NEVELÉS SEGÍTÉSE

 1. Közvetlen személyes kapcsolat

2. Közvetett kapcsolat, a szülők tájékoztatása írásban

 3. Alapellátáson túli szolgáltatások a családi nevelés támogatására

 

VI. SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓ

Egészségügyi törzslap, Üzenőfüzet, Fejlődési napló és a Csoportnapló tartalma.

Összegzés:

A szakértő általánosan, az intézményre vonatkozó megállapításait összegzi, értékeli a szolgáltatás szakmai színvonalát.

Település, 2017...............

                                                                    ............................

                                                                       szakértő

 

Teljes dokumentum letöltése                                                                               

Ugrás a lap tetejére

 

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez

A szempontsor az alábbi jogszabályokat, valamint a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramját veszi figyelembe.

1. Formai szempontok

A mini bölcsőde esetében a Szervezeti és Működési Szabályzat készítése nem kötelező.

 2. Tartalmi szempontok

 A szakmai program kötelező tartalmi elemeit az NM rendelet4/A. § (1) bekezdés tartalmazza, amely szerint:

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell

a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;

b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit;

c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen

ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,

cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját,

d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;

e) az ellátás igénybevételének módját;

f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját;

g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat;

h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit.

 

3. Az egyes kötelező tartalmi elemek kifejtése:

 a) a szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye

Mindezek mellett célszerű még megjeleníteni a következő adatokat is:

 b) ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői

c) a szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei

ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja

d) a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok

e) az ellátás igénybevételének módja

f) a szolgáltatásáról szóló tájékoztatás

g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos

szabályok

h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosítása

3. Mellékletek

A szakmai program nem fogadható el:

 

Teljes dokumentum letöltése                                                                                 

 

Ugrás a lap tetejére

 

Mószertani szervezet kijelőlése

Család- és Népesedéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár  Iktatószám: 4559/2017/NEPGYERMEK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014.(IX.16.) EMMI utasítás 6. számú függelék II. Család és Ifjúságügyi terület fejezet B) címének 12. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva az 1997. évi XXXI. törvénygyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.)96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatok ellátására a bölcsőde és a mini bölcsőde szolgáltatásokat nyújtó gyermekjóléti intézmények esetén 2017. február 15-től2018. március 31-éig a

Magyar Bölcsődék Egyesületét(székhelye: 1119 Budapest Tétényi út 46/48.képviselő: Acsainé Végvári Katalin elnök) jelölöm ki.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete, a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek hatósági eljárásában, illetve hatósági ellenőrzése során a 369/2016.(X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban:Sznyr.) 20.§ (2) bekezdése alapján, ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében szakértő kirendelése szükséges, továbbá az Sznyr. 37. § (1) bekezdése szerint, ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges módszertani szakértőként működik közre.

A kijelölt bölcsődei módszertani szervezet feladatainak ellátásához támogatási szerződés megkötését követően egyedi támogatás nyújtására kerül sor.

A kijelölt bölcsődei módszertani szervezet feladatait, jogait és kötelezettségeit a támogatási szerződés részletesen tartalmazza.

Budapest, 2017. február „15„

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:

Dr. Beneda Attila

helyettes államtitkár

Ugrás a lap tetejére

 

Szakmai program 2017. február 15.-2018.március 31.

A Szervezet bemutatása:

A Magyar Bölcsődék Egyesülete 1994-ben alakult, jogelődje a Bölcsődék Vezetőinek Országos Szövetsége. Az Egyesület jogi személy, a bölcsődei dolgozók szakmai érdekvédelmének önkormányzattal rendelkező demokratikus szervezete.

Egyesület Célja:

A bölcsődei szakma érdekvédelme, oly módon, hogy az ellátási folyamat valamennyi szereplője: gyermek, család, dolgozó érdekei maximálisan érvényesüljenek.

Az Egyesület fő célja:

A bölcsődék szakmai érdekvédelmét és érdekképviseletét ellátni, - ezáltal azt is támogatni, hogy a bölcsődék működéséhez, nevelési-gondozási munkájához, megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítsanak a fenntartók.

Olyan jogszabályok kiadásának, módosításának kezdeményezése, amelyek garantálják a bölcsődék szervezeti és szakmai önállóságát, a szakmai munka nélkülözhetetlen személyi-tárgyi feltételeit és szakmai követelményeit, mely előfeltétele a minőségbiztosításnak.

A bölcsődei munka színvonalának emelése a bölcsődei kisgyermeknevelők képzése és továbbképzése korszerűsítésének támogatása révén.

Mindazoknak a kezdeményezéseknek a támogatása, véleményezése, amelyek a bölcsődék alapfunkciójának teljesítése mellett, új ellátási formák bevezetésével segítik a családokat gyermekeik ellátásában.

 

Az Egyesület alapvető feladatai és szolgáltatásai:

A Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint bölcsődei módszertani szervezet (továbbiakban: MBE bölcsődei módszertani szervezet) az Emberi Erőforrások Minisztériumának kijelölése alapján 2017. február 15-től 2018. március 31-ig módszertani feladatokat lát el.

A szervezet ezen feladatok ellátásához támogatási szerződés megkötését követően egyedi támogatásban részesül. Mely támogatást kizárólag az itt felsorolt feladatok elvégzésére fordít.

MBE bölcsődei módszertani szervezet személyi feltételei:

Elnök: Hegdűsnéné Végvári Katalin

Főtitkár: Pusztainé Berényi Katalin

Általános alelnök: Sebestyén Bianka

2 fő alelnök:

Gyuriczáné Botka Emőke

Keskenyné Péntek Ágnes

Ügyviteli titkár: 8 órás főállásban kerül alkalmazásra

Pénzügyes: 4 órás részmunkaidőben kerül alkalmazásra

 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet által kijelölt Bázisintézmények:

Tárgyi feltételek:

AMBE bölcsődei módszertani szervezet székhelye Budapesten található, egy irodahelyiség áll rendelkezésre, ahol az Elnök, a Főtitkár és a 3 fő Alelnök mellett egy Ügyviteli titkár segíti ellátni az adminisztrációs feladatokat. Jelenleg az Egyesület tulajdonában egy laptop áll rendelkezésre.

A továbbiakban szükséges az ügyviteli dolgozó részére egy számítógép és egy nyomtató biztosítása. Az irodabútorok bővítése 1db íróasztallal és székkel, valamint 1 db mobiltelefon beüzemelése szükséges.

A kijelölt Bázisintézmények megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek.

 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet tevékenysége:

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet elsődleges feladata az országban működő, illetve újonnan nyílt bölcsődék, mini bölcsődék tevékenységének szakmai felügyelete.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató által kötött szerződés alapján meghatározott feladatokra kiemelt figyelmet fordít.

Ennek megfelelően első lépésként Együttműködési megállapodást köt a regionális Bázisintézményekkel, ahol szakértők felkérésére kerül sor. Ezen szakértők vállalják, hogy felkérésre részt vesznek hatósági ellenőrzéseken, valamint az engedélyesek szakmai programjának véleményezésében.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet munkája során szorosan együttműködik az EMMI Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály vezetőjével, a MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesületével, a Megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámügyi Osztályaival, valamint a regionális Bázisintézményekkel.

Szakmai tanácsadók kijelölése történik, megyénként egy fő illetve Budapesten 2 fő, így összesen 21 fő vállalja, hogy rendelkezésre áll emailen és telefonon a bölcsődei területről érkező szakmai kérdések megválaszolására.

Kiemelt feladata a minőségfejlesztés, a szervezet különféle módszertani anyagok kidolgozását vállalja, mely érinti például a szakmai ellenőrzések módszertanát, eljárásrendjét.

Nyilvántartást, adatbázist hoz létre, az országban működő bölcsődékről, mini bölcsődékről. Ezenkívül évente 2 alkalommal kér adatokat a bázisintézményektől, melyeket összesít, statisztikákat készít, a változásokat figyelemmel kíséri.

Az MBE bölcsődei módszertani szervezet évente két alkalommal tart regionális értekezletet a bázisintézmények vezetőinek, szakértőknek, melyek után a bázisintézmények is szerveznek értekezletet saját régiójukban.

Képzések, továbbképzések szervezése folyamatosan történik, 2017. évben tavaszi és őszi időszakban ingyenesen lesz lehetősége a kisgyermeknevelőknek akkreditált továbbképzéseken való részvételre.

Az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében 4 témakörben valósult meg képzők képzése program, melynek eredményeképp, már 2017. évtől lehetőségük van a kisgyermeknevelőknek, vezetőknek, bölcsődei dajkáknak az alábbi akkreditált továbbképzéseket ingyenesen igénybe venni.

A továbbképzések mellett szakmai műhelyek szervezésére kerül sor, melyek azt a célt szolgálják, hogy a kisgyermeknevelők a nevelési feladatok egy konkrét területében elmélyedjenek, elméleti ismereteiket és gyakorlati tudásokat fejlesszék adott témában.

A miniszteri rendeletben előírt bölcsődei dajka képzés lebonyolítása 2017. novemberétől indul, a képzéssel kapcsolatos tervezési, szervezési, nyilvántartási feladatokat is a szervezet látja el.

A képzések, továbbképzések, szakmai műhelyek megvalósításához a helyet a Bázisintézmények biztosítják.

A bázisintézmények továbbá lehetőséget biztosítanak tapasztalatcserére újonnan nyíló bölcsődék és mini bölcsődék számára, valamint a területükön már működő intézményeknek például olyan esetekben, ha egy hatósági ellenőrzés során problémák merülnek fel, hiányosságokat észlelnek. A bázisintézmények jelölik ki az időpontot, mikor fogadják a tapasztalatcserére az érintett bölcsődét, mini bölcsődét.

2017. évben április 20-án ismét megrendezésre kerül a Bölcsődék Napja, a Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezésében, a nevelés élküli munkanapon az ország minden területéről érkeznek szakemberek, a színvonalas programon előadások és a szakmai munka elismeréseként Díjak átadására kerül sor.

A bölcsődei területen alkalmazott dokumentációk felülvizsgálata, megújítása, a szükséges változtatások ismertetése is szerepel a tervezett feladatok között. Cél egy egységes, jól átlátható dokumentációs rendszer kidolgozása.

Az MBE bölcsődei módszertani szervezet vállalja a bölcsődék, mini bölcsődék tájékoztatását, melyre egy új honlap működtetése is rendelkezésre áll majd. Az adatok aktualizálása folyamatban van.

Az MBE bölcsődei módszertani szervezet által évente több alkalommal is kiadásra kerül Kisgyermeknevelő címmel egy szakmai folyóirat, a jövőben, ebben folyóiratban a Bázisintézmények is megjelentetnek cikkeket, a régiójukban megrendezésre került szakmai napok, regionális értekezletek témáiról, kiemelkedő előadásokról.

Ugrás a lap tetejére

 

Módszertani tanácsadók listája

Megye Név e-mail telefonszám
Bács-Kiskun megye Kiss Tiborné bajaibolcsi@gmail.com 06 20 514 0255
Baranya megye Lajtai Zsolt Jánosné lajtaimonika4@gmail.com 06 30 575 8739
Békés megye Bogár Éva bbolcsi@t-online.hu 06 30 327 7316
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bereginé Almási Erzsébet beregineerzsebet@gmail.com 06 20 661 7045
Budapest Hegdűsné Végvári Katalin acsaikati@t-online.hu 06 20 232 9205
Pest Megye (Buda + agglómeráció) Németh Mária dananad@t-online.hu 06 30 646 3593
Pest Megye (Pest + agglómeráció) Körmöci Krisztina kormoci.kriszta@gmail.com 06 70 251 8200
Csongrád megye Gyuriczáné Botka Emőke gyuriczaemo1@gmail.com 06 70 708 6632
Fejér megye Katona-Vass Krisztina katona.vass.krisztina@gmail.com 06 30 300 2009
Győr-Moson-Sopron megye Kocsis Zsuzsanna foldhazine.zsuzsa@mail.datanet.hu 06 30 377 4186
Hajdú-Bihar megye Papné Gyöngyösi Katalin bolcsi13@net-portal.hu 06 30 922 9930
Heves megye Farkasné Farkas Aranka aranka2farkas@gmail.com 06 70 334 8250
Jász-Nagykun-Szolnok megye Keskenyné Péntek Ágnes keskenyne.agi@ebigszolnok.hu 06 30 443 1633
Komárom-Esztergom megye Farkas Tünde tebolcsi@gmail.com 06 30 579 5088
Nógrád megye Borkó Edit varosibolcsode@fibermail.hu 06 20 779 0961
Somogy megye Szabó Leventéné Renáta lelleibolcsi@gmail.hu 06 30 219 4039
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Koszta Györgyné bolcsimicimacko@gmail.com 06-30-326-5829
Tolna megye Rimai Rudolfné Szűcs Anna rimaipanni@gmail.com 06 30/488 1500
Vas megye Sebestyén Bianka sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu 06 20 404 2623
Veszprém megye Barbainé Bérci Klára barbai.klari@gmail.com 06 20 226 2221
Zala megye Prenner Zsuzsanna egyesitettbolcsi@zalaszam.hu 06 30 377 3925

 

Ugrás a lap tetejére

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete